آغاز عملیات خط کشی در بزرگراه شهید خرازی

اخبار منطقه “7 شهریور 1397” “1 مهر 1397”


معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲۲ گفت: به منظور افزایش ایمنی تردد در بزرگراه شهید خرازی که یکی از محورهای حادثه خیز این منطقه است با همکاری معاونت اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک از یک هفته گذشته عملیات خط کشی محور فوق آغاز و در حال اجرا است.

وی افزود: مقدار خط کشی بزرگراه شهید خرازی تا کنون ۲ خط ممتد بطول کلی ۷۰۰۰ متر کنار رفیوژ میانی بزرگراه از نوع رنگ گرم اکستروژن ٬ ۲ خط منقطع بطول کلی ۷۰۰۰ متر خطوط سواره رو بزرگراه از نوع رنگ گرم اسکرید ٬ انجام شده است و مابقی نیز در دست انجام است.

بدون برچسب

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر