جمع آوری حصار کارگاهی واقع در سایت مروارید

اخبار منطقه “16 شهریور 1398” “16 شهریور 1398”


ناحیه3منطقه 22 برای تامین ایمنی وارتقاء سطح کیفیت نگهداشت شهری، جمع آوری حصار کارگاهی معبر پروژه بهداری واقع در سایت مرواریدشهر را انجام داد.
در این عملیات که با حضور کارشناسان اداره شهرسازی ناحیه 3 وپرسنل شهربان مستقر در ناحیه انجام شد، نسبت به جمع آوری حصار کارگاهی و جلوگیری از فعالیت غیر مجاز ساختمانی اقدام شد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر