اشتغال زایی بانوان در بازارچه پونه

اخبار منطقه “9 بهمن 1397”

رستورانی در بازارچه خود اشتغالی پونه در شهرک شهید باقری با هدف ارتقاء کارآفرینی و اشتغال بانوان سرپرست خانوار افتتاح شد. هدف از افتتاح این رستوران تقویت و فعالسازی بازارچه پونه، اشتغالزایی بانوان نیازمند از طریق بانوان توانمند منطقه است. گفتنی است در این رستوران 6 نفر از بانوان سرپرست خانوار و نیازمند مشغول به […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر