ساماندهی سگ‌های ولگرد

اخبار منطقه “23 بهمن 1397”

یکی از مطالبات جدی و به حق شهروندان منطقه 22 در دوره جدید مدیریت شهری ساماندهی سگهای ولگرد بود که از گذشته یکی از چالشهای اساسی در منطقه به شمار می رفت. حال به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 22 اولین گام در راه تحقق وعده مدیریت شهری به شهروندان برداشته شد […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر