طراحی و احداث پاتوق محله

اخبار منطقه “16 شهریور 1398”

پاتوق محله در دو نقطه ناحیه4 طراحی و احداث خواهد شد. پاتوق های محلی نقاطی هستند که در آنها ساماندهی عناصر محیطی و بهداشتی، محوطه سازی و بهسازی مسیر تردد شهروندان، عناصر اطلاع رسانی (تابلوهای فرهنگی و آموزشی)، عناصر ترافیکی، تاسیسات و تجهیزات شهری، ایجاد و اصلاح فضاسازی محیطی، ایجاد امنیت محیطی ، عرضه فعالیتهای […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر